Bankowość elektroniczna

Call Center 800 888 888

Centralna informacja umożliwia:

  • posiadaczowi rachunku oraz członkowi SKOK – odszukanie własnych rachunków bankowych oraz imiennych rachunków członka SKOK,
  • osobie, która uzyskała tytuł prawny do spadku po posiadaczu rachunku lub tytuł prawny do spadku po członku SKOK – odszukanie rachunków osoby zmarłej (spadkodawcy), w tym rachunków bankowych oraz imiennych rachunków członka SKOK,
  • podmiotowi uprawnionemu na podstawie art. 105b Ustawy Prawo bankowe - odszukanie rachunków osoby wskazanej we wniosku, w tym rachunków bankowych oraz imiennych rachunków członka SKOK we wszystkich bankach i SKOK-ach w Polsce.

Lista Banków będących uczestnikami Centralnej informacji znajduje się na stronie www.centralnainformacja.pl

Zbiorcza informacja z Banków i SKOK-ów będących uczestnikami Centralnej informacji zawiera:

  • wskazanie podmiotów prowadzących rachunek,
  • numer rachunku,
  • czy jest to rachunek wspólny,
  • informację o umowach rachunku bankowego rozwiązanych albo wygasłych
  • z przyczyn określonych w Prawie bankowym (z powodu śmierci posiadacza rachunku albo braku dyspozycji dotyczących rachunku przez okres 10 lat),
  • informację czy rachunek jest nadal prowadzony. 


Informacja zbiorcza nie zawiera szczegółowych danych dotyczących rachunku. Uzyskanie danych dotyczących np. wysokości salda, będzie możliwe wyłącznie w placówce banku lub SKOK-u, w którym rachunek jest prowadzony.

Za uzyskanie informacji zbiorczej na podstawie pisemnego wniosku złożonego w Spółdzielczym Banku Ludowym im. Ks. P. Wawrzyniaka pobierana jest opłata zgodnie z tabelą opłat i prowizji.