Bankowość elektroniczna

Call Center 800 888 888

Depozyty Spółdzielczego Banku Ludowego im. Ks. P. Wawrzyniaka objęte są gwarancjami Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (BFG).

Wysokość gwarancji BFG:

Kwota depozytów nieprzekraczająca równowartości w złotych 100 000 euro jest gwarantowana w całości.
 

Ochronie podlegają imienne depozyty złotowe i walutowe:

  • osób fizycznych,
  • osób prawnych,
  • jednostek organizacyjnych, które nie posiadają osobowości prawnej, ale posiadają
    zdolność prawną,
  • szkolnych kas oszczędnościowych i pracowniczych kas zapomogowo – pożyczkowych.
     

Czyje depozyty nie podlegają ochronie?

  • Skarbu Państwa,
  • instytucji finansowych, m.in. takich jak: banki, podmioty prowadzące działalność maklerską,
    fundusze emerytalne, fundusze inwestycyjne, podmioty świadczące usługi ubezpieczeniowe, spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe,
  • jednostek samorządu terytorialnego.
     

Zasady obliczania kwoty gwarantowanej:

  • kwota gwarantowana obliczana jest od sumy środków pieniężnych
    ulokowanych na wszystkich rachunkach (np. lokat terminowych, bieżących, oszczędnościowo-rozliczeniowych) jednej osoby w danym banku,
  • w przypadku rachunku wspólnego każdemu ze współposiadaczy przysługuje odrębna kwota gwarancji.