Historia

Dzieje Spółdzielczego Banku Ludowego im. Ks. P. Wawrzyniaka rozpatrywać możemy od połowy XIX w. W 1850 roku, na terenie regionu śremskiego działacze Ligi Polskiej na czele z Tomaszem Borowiczem z Brodnicy oraz Leonem Śmitkowskim i Cezarym Platerem z Mórki założyli Towarzystwo Oszczędności i Pożyczek Wekslowych w Śremie. Głównym celem Towarzystwa było niesienie pomocy finansowej i organizacyjnej miejscowej ludności umożliwiając w ten sposób rozwój drobnej produkcji.

Początkowo przyjęto, że Towarzystwo Oszczędności i Pożyczek Wekslowych w Śremie istniało będzie przez okres 10 lat. Sytuacja gospodarcza i polityczna zmobilizowała jednak członków Towarzystwa do utrzymania swej działalności. Śremskie Towarzystwo Oszczędności i Pożyczek Wekslowych jako jedyne z wielu powstałych w tym czasie tego typu instytucji przetrwało trudne okresy swej działalności. W wyniku przeprowadzonej reorganizacji a przede wszystkim wsparcia finansowego przemysłowców powstała Kasa Pożyczkowa Przemysłowców i Kółka Rolniczo - Włościańskiego w Śremie. Okresem przełomowym w działalności Kasy było przybycie do Śremu młodego misjonarza i wikariusza fary śremskiej ks. Piotra Wawrzyniaka. W wir działalności finansowej w Śremie wciągnął ks. Piotra Wawrzyniaka ówczesny przewodniczący Rady Kasy Pożyczkowej ks. Augustyn Szamarzewski.

W dniu 29 maja 1873 roku na Walnym Zgromadzeniu członków Kasy Pożyczkowej Przemysłowców i Kółka Rolniczo - Włościańskiego w Śremie zmieniono jej nazwę na Bank Ludowy w Śremie a ks. Piotr Wawrzyniak został wkrótce jego kasjerem a następnie dyrektorem. Niespotykany talent organizacyjny i ekonomiczny, a czasem nawet przebiegłość ks. Wawrzyniaka doprowadziły Bank Ludowy w Śremie na wyżyny wielkiego rozwoju. W tym właśnie okresie przy wsparciu finansowym Banku rozwinęły działalność Zakłady Metalowe Malinowskiego oraz młyn Szczepskiego, a majątki ziemskie nie dostawały się w ręce zaborców. Dzięki bankom ludowym powstawały spółdzielnie innych typów m.in. rolno - handlowe "Rolnik".

W okresie II wojny światowej działalność Banku została zawieszona przez Niemców a ówczesny dyrektor dr Seweryn Matuszewski został rozstrzelany przez hitlerowców na śremskim rynku. Po zakończeniu działań wojennych Bank wznowił działalność w dniu 25 maja 1945 roku. Na skutek przeprowadzonych reform systemu bankowego i ograniczanie przez ówczesne władze działalności bankowości spółdzielczej Bank zmienił również swoją nazwę.

W 1948 roku jako Gminna Kasa Spółdzielcza, w 1956 roku jako Bank Ludowy SOP a w 1975 roku jako Bank Spółdzielczy zrzeszony w Banku Gospodarki Żywnościowej, w latach siedemdziesiątych Bank Spółdzielczy w Śremie należał do grupy najlepszych banków spółdzielczych woj. poznańskiego.

Rozwojowi w ówczesnym okresie sprzyjał brak banków konkurencyjnych, duża ilość mieszkańców oraz znaczny popyt pieniądza na rynku.

Błędna polityka finansowa i wadliwe zarządzanie w początkach funkcjonowania w Polsce gospodarki rynkowej doprowadziły do zawieszenia działalności Banku w dniu 24 czerwca 1992 roku, a następnie ogłoszenia upadłości przez Sąd Wojewódzki w Poznaniu w dniu 10 września tego samego roku. Bank Spółdzielczy w Śremie, w powojennym okresie, był pierwszym bankiem, wobec którego ogłoszona została upadłość. Powyższa sytuacja wyzwoliła chęć do wytężonego działania w celu ratowania dzieła ks. Piotra Wawrzyniaka. Na efekty długo nie trzeba było czekać. Wkrótce upadły Bank zawarł układ z wierzycielami, który postanowieniem sądu został zatwierdzony.

W dniu 25 maja 1995 roku Bank Spółdzielczy w Śremie wznowił swą działalność na podstawie postanowienia o ukończeniu postępowania upadłościowego wydanego przez Sąd Wojewódzki w Poznaniu. Należy również zaznaczyć, że Bank Spółdzielczy w Śremie jako jedyny w Polsce wybronił się z widma całkowitej likwidacji. Wznowienie działalności bankowej po tak koszmarnym okresie wywołało zadowolenie i radość. Na Zebraniu Przedstawicieli w dniu 12 września 1995 roku przyjęto nowy Statut oraz zmieniono nazwę Banku na Spółdzielczy Bank Ludowy im. Ks. P. Wawrzyniaka w Śremie.

Okres upadłości był bardzo trudny, wymagał wiele wysiłku i wyrzeczeń w celu odbudowania dobrego wizerunku, zdobycia zaufania a co najważniejsze pozyskania utraconych klientów. Założenia planu finansowego wykonywane były z nadwyżką przez co wzrastała kondycja finansowa Banku. Dzięki prawidłowemu rozwojowi oraz pomocy zewnętrznej Spółdzielczy Bank Ludowy im. Ks. P. Wawrzyniaka w Śremie, mógł przyłączyć w roku 1999 Bank Spółdzielczy w Dolsku i Bank Spółdzielczy w Książu Wielkopolskim.

W chwili obecnej Bank świadczy swoje usługi w siedzibie, w trzech Oddziałach operacyjnych w Śremie, w Dolsku i w Książu Wielkopolskim, filii w Środzie Wielkopolskiej oraz w trzech Punktach Obsługi Klienta na terenie miasta Śrem.

W okresie działalności Banku funkcje dyrektora bądź prezesa Zarządu pełniło 10 osób. Ostatnia pełniona funkcja prezesa jest z kolei jedenastą. Ks. Piotr Wawrzyniak, który funkcje dyrektora Zarządu sprawował przez okres 25 lat, przewodniczył również Radzie Nadzorczej przez 11 lat.

Historia Spółdzielczego Banku Ludowego im. Ks. P. Wawrzyniaka jest bardzo bogata i w chwili obecnej nie sposób ogarnąć i opisać wszystkich wydarzeń z jego dziejów. Przedstawione powyżej są naszym zdaniem najważniejsze i nakreślają zdarzenia istotne dla losów tego Banku.

Na koniec chcemy podziękować wszystkim osobom, którym los Spółdzielczego Banku Ludowego im. Ks. P. Wawrzyniaka nie był obojętny. Dziękuję byłym i obecnym pracownikom bez których nie można by było realizować podstawowych czynności bankowych. Dziękuję również klientom, którzy korzystali i korzystają z usług wierząc w pomyślny rozwój Spółdzielczego Banku Ludowego im. Ks. P. Wawrzyniaka.